Podstawowa wiedza o sakramencie bierzmowania

  • Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny  (KKK 1316).
    Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu (KKK 317).

  • Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

  • Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
  • Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Informacje dla kandydatów i rodziców

1. Bierzmowanie odbędzie się dnia 08.10. 2023r. o godz. 13:00.
2.Jeśli ktoś był ochrzczony poza naszą parafią, powinien podczas trwania przygotowań w pierwszej połowie września dostarczyć metrykę chrztu.
3. Do bierzmowania przygotowują się i są dopuszczeni tylko ci, którzy uczęszczają na lekcję religii w szkole lub dorośli po ustaleniach z księdzem proboszczem.
4. Spotkania formacyjne odbywają się w piątek dla wszystkich uczniów klas od VI – VIII oraz I ponadpodstawowej.
5. W dniach 06 i 07 października młodzież przygotowująca się do bierzmowania ( od kl.VII do kl I ponadpodstawowej) przychodzi na Mszę św. na godz. 17:00, po której odbędą się próby do uroczystości bierzmowania.
6. Spowiedź przed uroczystością bierzmowania dla młodzieży i ich rodzin w tygodniu poprzedzającym bierzmowanie w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o godz. 16:30.
7. Składka z okazji uroczystości bierzmowania (krzyże, katechizmy, dekoracja, ofiara na Mszę dla Księdza bierzmującego) wynosi 150 zł od kandydata.
8. Wypełnione deklaracje do bierzmowania przynosimy do dnia 24.09.2023r.
9. Egzamin do bierzmowania odbędzie się w dniu 29.09.2023r. po Mszy św. o godz. 17:00. Zakres wymaganej wiedzy dotyczy pytań katechizmowych z czerwonej książeczki pt. „Sakrament bierzmowania” oraz wybranego patrona .
10. Prosimy o podanie imienia i nazwiska świadka do bierzmowania oraz wybranego imienia na bierzmowanie.